ഭാര്യ സുന്ദരിയാണ്  (Based on a true story)

ഭാര്യ സുന്ദരിയാണ് (Based on a true story)

“അതെ എന്റെ ഭാര്യ സുന്ദരിയാണ് കോളേജിലെ എന്റെ ആദ്യ ദിവസത്തിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി എന്റെ പ്രിയതമയെ കാണുന്നത്….ഒരേ ക്ലാസ്സിലെ സഹപാഠികൾ….. വട്ട മുഖവും കവിളിലെ നുണ കുഴിയും അവൾ എന്റെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചു……. ചിരിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ തെളിഞ്ഞു കാണുന്ന അവളുടെ നുണ കുഴി എന്നെ അവളിലേക്ക്...
എന്റെ സതീഷേട്ടാ നിങ്ങളിതെന്തു പ്രാന്താണ് ഇപ്പറയുന്നത്..  രാധികേ നീ ഒന്നും പറയണ്ടാ ഇതെന്റെ കുറെ നാളത്തെ ആഗ്രഹം ആണിത്. ഇന്ന് ഞാൻ അത് തീർത്തിട്ടു തന്നെയുള്ളൂ കാര്യം.

എന്റെ സതീഷേട്ടാ നിങ്ങളിതെന്തു പ്രാന്താണ് ഇപ്പറയുന്നത്.. രാധികേ നീ ഒന്നും പറയണ്ടാ ഇതെന്റെ കുറെ നാളത്തെ ആഗ്രഹം ആണിത്. ഇന്ന് ഞാൻ അത് തീർത്തിട്ടു തന്നെയുള്ളൂ കാര്യം.

എന്റെ സതീഷേട്ടാ നിങ്ങളിതെന്തു പ്രാന്താണ് ഇപ്പറയുന്നത്.. രാധികേ നീ ഒന്നും പറയണ്ടാ ഇതെന്റെ കുറെ നാളത്തെ ആഗ്രഹം ആണിത്. ഇന്ന് ഞാൻ അത് തീർത്തിട്ടു തന്നെയുള്ളൂ കാര്യം. ആരെങ്കിലും കാണിക്കുന്ന പണിയാണോ സതീഷേട്ട ഇതു. അതും ഈ പാതി രാത്രിയിൽ. കല്യാണത്തിന് ഇനി രണ്ടാഴ്ച തികച്ചില്ല....
ഏട്ടത്തിയമ്മ

ഏട്ടത്തിയമ്മ

ഏട്ടൻ മരിച്ചതോടെ വിധവയായ ഏട്ടത്തിയമ്മയെ ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞതോടെ ഞാനാകെ ധർമ്മസങ്കടത്തിലായി… ഒരുവശത്ത് ജീവനു തുല്യം സ്നേഹിക്കുന്നവൾ മറുവശത്ത് അമ്മയുടെ സ്ഥാനമുള്ള ഏട്ടത്തിയമ്മയും…. അമ്മ കൊടുത്ത ഏഴുതിരിയിട്ട നിലവിളക്കുമേന്തി ഏട്ടത്തിയമ്മ വീടിന്റെ...